Sklep internetowy www.filtrosfera.pl wykorzystuje pliki cookies. Pliki te mogą zostać w każdym czasie zablokowane na poziomie przeglądarki. Dalszą nawigację i brak blokady plików cookies będziemy rozumieć, jako wyraźne działanie potwierdzające. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o Polityce Cookies.

  OK
Infolinia: +48 56 649 43 25 Otwarte: Pn. - Pt. 8:00 - 16:00
Twoje konto
0
Koszyk

Zwroty i reklamacje do 31.12.2020

Odstąpienie od umowy:

1. Klient będący konsumentem ma prawo od umowy odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 3, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (dostarczenia produktu). Czas ten liczony jest od dnia otrzymania przesyłki, od tego dnia Kupujący ma 14 dni na zwrot kupionego produktu.

2. piśmie w terminie wskazanym w ust.1 Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się poniżej.

3. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę o do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7. Jeżeli rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

Pozzani Polska Sp. z o.o.

ul. Płaska 36, 87-100 Toruń

tel. 56 649 43 25, 56 649 43 26

email: biuro@pozzani.pl

Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy

sprzedaży następujących rzeczy………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy()/odbioru(*):
*Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
*Adres konsumenta(-ów):

*Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

*Data wypełnienia:

Reklamacja produktu:

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty odbioru towaru.

2. W przypadku zgłoszenia reklamacji Klient może odesłać lub dostarczyć towar na adres Sprzedawcy: Pozzani Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu, ul. Płaska 36, 87-100 Toruń. Proponujemy przesyłanie towaru przesyłką pocztową ekonomiczną.

3. Sprzedawca niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji ustosunkuje się do niej i zwróci należności Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

5. Kupujący nie będący konsumentem nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem nie jest konsument, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

7. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Klient może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

8. W przypadku zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy lub wymiany rzeczy na wolną od wad Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

9. Produkty sprzedawane przez sklep internetowy www.filtrosfera.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt ze sklepem internetowym www.filtrosfera.pl.

10. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy,

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień regulaminu.

DRUK REKLAMACJI

1. DANE KLIENTA (wypełnia klient)

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Kod Pocztowy ………………………………………. Miejscowość ……………………………………………………………………….

Data wypełnienia reklamacji …………………………………… Telefon …………………………………………………………….

Email ……………………………………………………… Nr aukcji allegro ………………………………………………………………..

Nr konta bankowego Klienta ……………………………………………………………………………………………………………….

2. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE REKLAMACJI (wypełnia klient)

Produkt …………………………………………………………. Data i miejsce zakupu ………………………………………………..

Seria/model ………………………………………………….. Nr dokumentu zakupu (X) …………………………………………..

Ilość sztuk……………………………………………………….

x) numer faktury VAT paragonu fiskalnego.

OPIS ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO (wypełnia klient)

3. DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIA REKLAMUJĄCEGO (wypełnia klient)

(___) wymiana na nowy Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca

2007 r. o szczególnych warunkach sprzedaży

(___) zwrot zapłaconej ceny* konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu

Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176) wybór

(___) obniżenie zapłaconej ceny* żądania należy do reklamującego.

*możliwe tylko gdy: – naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, – sprzedawca nie wymienił rzeczy na nową albo rzeczy nie naprawił w odpowiednim czasie, – wymiana i naprawa narażałaby reklamującego na znaczne niedogodności.

(Czytelny podpis Klienta)

Ogólne warunki składania i uznania reklamacji KLIENTA

1. Reklamacja winna być złożona na piśmie i wysłana/dostarczona na adres siedziby Sprzedawcy.

2. Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym towarze, pod warunkiem przestrzegania przez klienta prawidłowych zasad użytkowania towaru, określonych w instrukcji montażu i użytkowania.

3. Towar należy odesłać na adres Sprzedającego lub wskazane przez niego miejsce, w oryginalnym fabrycznym opakowaniu wraz z poprawnie wypełnionym formularzem reklamacji, dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) i w przypadku uszkodzenia towaru w trakcie transportu, protokołem szkody. Towar powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem ( towar uszkodzony podczas przesyłki nie będzie podlegał wymianie w ramach reklamacji). Towar jest dostarczany do serwisu Sprzedającego na koszt Kupującego.

4. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

Niespełnienie powyższych warunków będzie skutkować odrzuceniem reklamacji.

4. ADNOTACJE SPRZEDAWCY – decyzja dotycząca reklamacji.

Reklamacja została uznana/ nie uznana z następujących powodów:

Data otrzymania reklamacji____________________

Osoba rozpatrująca reklamację_________________

Data rozpatrzenia reklamacji___________________ Dalsze postępowanie reklamacyjne:

Informacje dla Klienta