Czas do wysyłki jeszcze dzisiaj

Infolinia: +48 56 649 43 25

pn. - pt. 8:00 - 16:00

Szeroki wybór, najlepsza jakość, szybka wysyłka – Filtrosfera.pl

Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych jest Pozzani Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Płaska 36, 87-100 Toruń, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000503382, NIP: 879-267-34-04, REGON: 341556437, o kapitale zakładowym 250.000,00 zł.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W czasie przetwarzania danych osobowych stosujemy następujące zasady:

Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek (np. zgoda osoby, od której dane pochodzą);

Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda/podstawa na wszystkie cele.

Adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;

Merytorycznej poprawności – Administrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych;

Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych – nie przetwarzamy danych dłużej niż jest to konieczne. Przykładowo:

a) dane odbiorców informacji handlowej usuwane są natychmiast po cofnięciu zgody na otrzymywanie tego rodzaju materiałów;

b) dane klientów są usuwane w pierwszym możliwym terminie. Czas przetwarzania danych może być uzależniony od kilku czynników (np. obowiązki wynikające z ordynacji podatkowej, okres obowiązywania rękojmi itp.)

Integralności i poufności danych – Państwa dane są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dokładamy najwyższej możliwej staranności, być chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami. Zgromadzonych danych nie przekazujemy do żadnych osób trzecich. Przy przetwarzaniu Państwa danych współpracujemy wyłącznie z zaufanymi i sprawdzonymi podmiotami. Każdy podmiot, który może, choćby teoretycznie, mieć styczność z Państwa danymi (np. dostawcy oprogramowania) musi zawrzeć z naszą spółką umowę powierzenia przetwarzania danych, w której wymagamy przestrzegania najwyższej staranności.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie ze wskazaną powyżej zasadą legalności, przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek.

2. Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych jeśli wystąpi jedna z przedstawionych sytuacji:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Na tej podstawie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w szczególności w celu dostarczenia informacji handlowych i/lub marketingowych;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Na tej podstawie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w szczególności w celu wystawienia faktur, spełnienia obowiązków rachunkowych;

d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Na tej podstawie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w szczególności w celu dochodzenia roszczeń, prowadzenia statystyk, badania rynku, nawiązywania kontaktu z potencjalnymi klientami, stosowania monitoringu;

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Przetwarzamy m.in. następujące kategorie danych osobowych:

1. Danych osobowe kontrahentów, w tym użytkowników sklepu internetowego:

a) przetwarzamy je w celu zawarcia umowy oraz jej prawidłowej realizacji;

b) dane te obejmują: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami przetwarzamy dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), a także jeśli zachodzi taka potrzeba dane personelu np. osoby kontaktowej;

c) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

2. Dane osobowe zbierane w celu dostarczenia informacji handlowych:

a) przetwarzamy je w celu dostarczenia Państwu informacji handlowych;

b) dane te obejmują: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej;

c) podanie tych danych jest zawsze dobrowolne. W każdym czasie mają Państwo prawo wycofać zgodę na dostarczanie newslettera.

3. Dane osobowe zbierane w celach marketingowych:

a) przetwarzamy je w celu realizacji zadań marketingowych drogą elektroniczną;

b) dane te obejmują: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu;

c) podanie tych danych jest zawsze dobrowolne. W każdym czasie mają Państwo prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

4. Dane osób korzystających z formularzy kontaktowych:

a) przetwarzamy je, by móc udzielić Państwu odpowiedzi na pytania sformułowane dostępnymi kanałami (formularze kontaktowe, czat itd.);

b) dane te obejmują imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, adres IP;

c) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić nam kontakt i udzielenie Państwu oczekiwanych odpowiedzi.

5. Dane osób znajdujących się w obszarze działania monitoringu wizyjnego:

a) przetwarzamy je, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia;

b) dane te obejmować będą wizerunek osób przebywających w oznaczonych częściach obiektu położonego w Toruniu przy ul. Płaskiej 36;

c) dostęp do danych z monitoringu jest ściśle limitowany. Dane udostępniane są w uzasadnionych sytuacjach na żądanie uprawnionego podmiotu.

d) monitoring funkcjonuje przy poszanowaniu zasady adekwatności (monitorowany jest ściśle określony obszar) oraz czasowości (dane nie są przechowywane dłużej aniżeli jest to niezbędne. Standardowy okres przechowywania danych wynosi 3 miesiące).
6. Dane osób przetwarzane w ramach stosowanego systemu rejestracji rozmów telefonicznych:
- dane te są przetwarzane w celach: realizacji celów sprzedażowych (zawieranie umów sprzedaży na odległość, przedstawianie ofert, działań związanych z realizacją umowy), dochodzenia/ustalenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – w tym na potrzeby postępowań reklamacyjnych, zapewnienia najwyższych standardów obsługi telefonicznej przez naszych pracowników, tworzenia raportów i zestawień;
- dane te obejmować będą: głos osób uczestniczących w rozmowie, imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz wszelkie inne dane jakie będą przekazywane w trakcie rozmowy;
- dostęp do danych jest ściśle limitowany. Dostęp do danych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy oraz podmioty z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych;
- system rejestracji oparty jest na ww. zasadach przetwarzania danych, w szczególności czasowości (dane są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji wyznaczonych celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy albo przez okres niezbędny na potrzeby prowadzonego postępowania przewidzianego prawem).

UPRAWNIENIA

1. Zasadą jest, że osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,

b) usunięcia swoich danych,

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d) przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii,

e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

f) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.

2. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.

3. W celu realizacji opisanych uprawnień, należy skontaktować się pod adresem: biuro@pozzani.pl

4. Każdy wniosek zostanie rzetelnie rozpoznany przez Administratora i spotka się z odpowiedzią.

5. Opisane powyżej uprawnienia nie mają charakteru absolutnego (w praktyce więc może się zdarzyć, że pomimo otrzymania żądania, Administrator nie będzie mógł np. usunąć danych, ponieważ, zgodnie z literą prawa, ich przetwarzanie będzie nadal konieczne).

p<>.6. Osobom, których dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DANYMI

1. W praktyce, przetwarzane przez nas dane osobowe, stosownie do sytuacji, mogą posłużyć realizacji innych, prawnie usprawiedliwionych celów, takich jak np.:

a) wykrywania nadużyć i zapobiegania im,

b) ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń,

c) tworzenia zestawień, analiz i statystyk,

d) marketingu bezpośredniego (bez marketingu drogą elektroniczną).

2. Ponadto, przetwarzane przez nas informacje mogą zostać przekazane do następujących kategorii podmiotów/organów:

a) podmioty/organy upoważnione na podstawie przepisów prawa,

b) podmioty, którym przekazanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji określonej czynności (np. dostawcy usług płatniczych, dostarczanie korespondencji, czynności księgowe, inne),

c) podmioty, którym dane osobowe są przekazywane na podstawie Państwa wyraźnej zgody.

POLITYKA COOKIES

Nasze witryny wykorzystują technologię “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia witrynie rozpoznania użytkownika oraz dostosowania witryny do Państwa potrzeb.

Pliki Cookies nie są w żaden sposób łączone i kojarzone z innymi podanymi przez Państwa informacjami.

Pliki Cookies są przez nas wykorzystywane w celu:

a) umożliwienia zalogowania

b) utrzymania sesji (stanu zalogowania)

c) dopasowania zawartości strony do Państwa potrzeb (w szczególności możliwości i ustawień urządzenia, z którego Państwo korzystacie)

d) tworzenia statystyk (statystyki te mają charakter anonimowy).

W celu optymalizacji działania naszego portalu, dopuszczamy możliwość zamieszczania plików Cookies zaufanym zewnętrznym podmiotom, takim ja Google.

Mają Państwo prawo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, by pliki cookies nie były automatycznie rejestrowane (wskazówki odnajdą Państwo w plikach pomocy dostawcy dane oprogramowania). Zastrzegamy, że zablokowanie Cookies (lub inne analogiczne zabiegi) mogą utrudnić korzystanie z naszej strony internetowej, a w skrajnych sytuacjach uniemożliwić korzystanie z określonych usług.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu: biuro@pozzani.pl lub telefonicznie +48 56 649 43 25, +48 56 649 43 26

Newsletter

Zapisz się! Na bieżąco otrzymuj informacje o aktualnych promocjach, wyprzedażach i nowościach!

Podaj wynik: 6+8

Wszystkie prawa zastrzeżone.

e-commerce platform by:

 
Social media