loadingimg

Wczytuję dane...
Dostawa

darmowa dostawa

Bestsellery
Filtr DeLonghi SER3017 DLS C002 ORYGINALNY
Cena:34,90 PLN
Cena rynkowa: 49.90 PLN
Wysyłka od: 8.90 PLN
Producenci
Wyświetl produkty wybranego producenta:

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.     Administratorem danych osobowych jest Pozzani Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Płaska 36, 87-100 Toruń, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000503382,  NIP: 879-267-34-04, REGON: 341556437, o kapitale zakładowym 250.000,00 zł.

 

2.     Dane osobowe przetwarzane są zgodnie  powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

W czasie przetwarzania danych osobowych stosujemy następujące zasady:

 

  1. Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek (np. zgoda osoby, od której dane pochodzą);

 

  1. Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda/podstawa na wszystkie cele.

 

  1. Adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;

 

  1. Merytorycznej poprawności – Administrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych;

 

  1. Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych – nie przetwarzamy danych dłużej niż jest to konieczne. Przykładowo:

- dane odbiorców informacji handlowej usuwane są natychmiast po cofnięciu zgody na otrzymywanie tego rodzaju materiałów;

- dane klientów są usuwane w pierwszym możliwym terminie. Czas przetwarzania danych może być uzależniony od kilku czynników (np. obowiązki wynikające z ordynacji podatkowej, okres obowiązywania rękojmi itp.)

 

  1. Integralności i poufności danych – Państwa dane są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dokładamy najwyższej możliwej staranności, być chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami. Zgromadzonych danych nie przekazujemy do żadnych osób trzecich. Przy przetwarzaniu Państwa danych współpracujemy wyłącznie z zaufanymi i sprawdzonymi podmiotami. Każdy podmiot, który może, choćby teoretycznie, mieć styczność z Państwa danymi (np. dostawcy oprogramowania) musi zawrzeć z naszą spółką umowę powierzenia przetwarzania danych, w której wymagamy przestrzegania najwyższej staranności.

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Zgodnie ze wskazaną powyżej zasadą legalności, przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek.

2. Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych jeśli wystąpi jedna z przedstawionych sytuacji:

 

- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Na tej podstawie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w szczególności w celu dostarczenia informacji handlowych i/lub marketingowych;

 

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  Na tej podstawie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w szczególności w celu wystawienia faktur, spełnienia obowiązków rachunkowych;

 

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  Na tej podstawie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w szczególności w celu dochodzenia roszczeń, prowadzenia statystyk, badania rynku, nawiązywania kontaktu z potencjalnymi klientami, stosowania monitoringu;

 

 

 

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

 

Przetwarzamy m.in. następujące kategorie danych osobowych:

 

1.                 Danych osobowe kontrahentów, w tym użytkowników sklepu internetowego:

 

- przetwarzamy je w celu zawarcia umowy oraz jej prawidłowej realizacji;

- dane te obejmują:  imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami przetwarzamy dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), a także jeśli zachodzi taka potrzeba dane personelu np. osoby kontaktowej;

- podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

 

2.      Dane osobowe zbierane w celu dostarczenia informacji handlowych:

 

- przetwarzamy je w celu dostarczenia Państwu informacji handlowych;

- dane te obejmują:  imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej;

- podanie tych danych jest zawsze dobrowolne. W każdym czasie mają Państwo prawo wycofać zgodę na dostarczanie newslettera.

 

3.      Dane osobowe zbierane w celach marketingowych:

 

- przetwarzamy je w celu realizacji zadań marketingowych drogą elektroniczną;

- dane te obejmują:  imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu;

- podanie tych danych jest zawsze dobrowolne. W każdym czasie mają Państwo prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

 

4.      Dane osób korzystających z formularzy kontaktowych:

 

- przetwarzamy je, by móc udzielić Państwu odpowiedzi na pytania sformułowane dostępnymi kanałami (formularze kontaktowe, czat itd.);

- dane te obejmują  imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, adres IP;

- podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić nam kontakt i udzielenie Państwu oczekiwanych odpowiedzi.

 

5.      Dane osób znajdujących się w obszarze działania monitoringu wizyjnego:

 

- przetwarzamy je, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia;

- dane te obejmować będą wizerunek osób przebywających w oznaczonych częściach obiektu położonego w Toruniu przy ul. Płaskiej 36;

- dostęp do danych z monitoringu jest ściśle limitowany. Dane udostępniane są w uzasadnionych sytuacjach na żądanie uprawnionego podmiotu.

- monitoring funkcjonuje przy poszanowaniu zasady adekwatności (monitorowany jest ściśle określony obszar) oraz czasowości (dane nie są przechowywane dłużej aniżeli jest to niezbędne. Standardowy okres przechowywania danych wynosi 3 miesiące).

 

 

UPRAWNIENIA

1. Zasadą jest, że osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do:

 

- dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,

- usunięcia swoich danych,

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii,

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

- wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.

 

2. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.

 

3. W celu realizacji opisanych uprawnień, należy skontaktować się pod adresem: biuro@pozzani.pl

 

4. Każdy wniosek zostanie rzetelnie rozpoznany przez Administratora i spotka się z odpowiedzią.

 

5. Opisane powyżej uprawnienia nie mają charakteru absolutnego (w praktyce więc może się zdarzyć, że pomimo otrzymania żądania, Administrator nie będzie mógł np. usunąć danych, ponieważ, zgodnie z literą prawa, ich przetwarzanie będzie nadal konieczne).

 

6. Osobom, których dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DANYMI

 

1.      W praktyce, przetwarzane przez nas dane osobowe, stosownie do sytuacji, mogą posłużyć realizacji innych, prawnie usprawiedliwionych celów, takich jak np.:

 

- wykrywania nadużyć i zapobiegania im,

- ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń,

- tworzenia zestawień, analiz i statystyk,

- marketingu bezpośredniego (bez marketingu drogą elektroniczną).

 

2. Ponadto, przetwarzane przez nas informacje mogą zostać przekazane do następujących kategorii podmiotów/organów:

 

- podmioty/organy upoważnione na podstawie przepisów prawa,

- podmioty, którym przekazanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji określonej czynności (np. dostawcy usług płatniczych, dostarczanie korespondencji, czynności księgowe, inne),

- podmioty, którym dane osobowe są przekazywane na podstawie Państwa wyraźnej zgody.

 

 

POLITYKA COOKIES

Nasze witryny wykorzystują technologię "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia witrynie rozpoznania użytkownika oraz dostosowania witryny do Państwa potrzeb.

 

Pliki Cookies nie są w żaden sposób łączone i kojarzone z innymi podanymi przez Państwa informacjami.

 

Pliki Cookies są przez nas wykorzystywane w celu:

 

- umożliwienia zalogowania

- utrzymania sesji (stanu zalogowania)

- dopasowania zawartości strony do Państwa potrzeb (w szczególności możliwości i ustawień urządzenia, z którego Państwo korzystacie)

- tworzenia statystyk (statystyki te mają charakter anonimowy).

 

W celu optymalizacji działania naszego portalu, dopuszczamy możliwość zamieszczania plików Cookies zaufanym zewnętrznym podmiotom, takim ja Google.   

 

Mają Państwo prawo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, by pliki cookies nie były automatycznie rejestrowane (wskazówki odnajdą Państwo w plikach pomocy dostawcy dane oprogramowania). Zastrzegamy, że zablokowanie Cookies (lub inne analogiczne zabiegi) mogą utrudnić korzystanie z naszej strony internetowej, a w skrajnych sytuacjach uniemożliwić korzystanie z określonych usług.

 

 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa  danych osobowych zachęcamy do kontaktu:

E-mail: biuro@pozzani.pl

Tel. +48 56 649 43 24