Czas do wysyłki jeszcze dzisiaj

Infolinia: +48 56 649 43 25

pn. - pt. 8:00 - 16:00

Szeroki wybór, najlepsza jakość, szybka wysyłka – Filtrosfera.pl

Regulamin zakupów 01.01.2023

Regulamin sklepu internetowego filtrosfera.pl
(obowiązujący od 01.01.2023)

Sklep internetowy www.filtrosfera.pl jest prowadzony przez Pozzani Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Płaska 36, 87-100 Toruń, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000503382, NIP: 879-267-34-04, REGON: 341556437, o kapitale zakładowym 250.000,00 zł – dalej: Sprzedawca.

Dane teleadresowe Sprzedawcy:

Pozzani Polska Sp. z o.o. w Toruniu
ul. Płaska 36
87-100 Toruń
biuro@pozzani.pl
Tel. +48 56 649 43 25
Tel. +48 56 649 43 26

Godziny otwarcia sklepu: pn.–pt.: 8:00-16:00

Słowniczek:
Sklep Internetowy www.filtrosfera.pl – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.filtrosfera.pl

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego www.filtrosfera.pl i dokonująca zakupów.

Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym www.filtrosfera.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).

Przedsiębiorca JDG – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym www.filtrosfera.pl bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarcze.

Odstępujący – Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą JDG, który skutecznie korzysta z uprawnienia do odstąpienia od umowy w myśl art. 27 ustawy o prawach konsumenta.

Punkt Odbioru – siedziba Sprzedawcy.

Towar – rzecz ruchoma, a także woda, gaz i energia elektryczna, w przypadku w którym są oferowane do sprzedaży w określonej objętości lub ilości;

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.filtrosfera.pl, składania zamówień na towary dostępne w sklepie, dostarczania zamówionych towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży towarów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze sklepu internetowego www.filtrosfera.pl, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na towary, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego www.filtrosfera.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego www.filtrosfera.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie sklepu internetowego www.filtrosfera.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

§ 2 Informacje o towarach

1. Ceny towarów wskazanych na stronach internetowych sklepu internetowego www.filtrosfera.pl:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
p<>. b) nie zawierają kosztów dostawy.

Sprzedawca nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowywania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie dotyczy zamówień złożonych przed zmianą ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3. Wszelkie rabaty, promocje, kupony i bony rabatowe nie kumulują się. W przypadku skorzystania z odstąpienia od umowy co do części zamówienia, w przypadku w którym kupujący przestałby spełniać warunki promocji z której skorzystał w chwili zamawiania – kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów które wynikałyby z umowy nieobjętej warunkami promocji.

§ 3 Koszty dostawy

1. Zamówienie jest realizowane na koszt Klienta, zgodnie z cennikiem aktualnym dla sklepu internetowego www.filtrosfera.pl, przez Pocztę Polską, Paczkomaty InPost lub firmę kurierską DPD. Odbiór osobisty w Punkcie Odbioru jest bezpłatny.

2. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia towaru do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy towaru przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena towarów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

§ 4 Warunki realizacji zamówienia

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest akceptacja regulaminu sklepu internetowego www.filtrosfera.pl.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) wybrać towar(y) będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

b) wybrać sposób dostarczenia towaru (rodzaj przesyłki lub odbiór osobisty)

c) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa towaru. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.

d) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

e) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze”, w zależności od wyboru formy płatności;

3. Alternatywnie, Klient ma prawo złożyć zamówienie telefonicznie. W takim wypadku, należy:

a) wybrać towary będący przedmiotem zamówienia,

b) wybrać sposób dostarczenia towarów (rodzaj przesyłki lub odbiór osobisty)

c) podać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa towarów. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.

d) podać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

e) wskazać adres e-mail (podanie adresu e-mail jest obowiązkowe).

4. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru:

a) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem lub pocztą);

b) do Punktu Odbioru.

5. Po realizacji powyższych kroków (niezależnie od tego, w jaki sposób zamówienie zostało złożone), Klient otrzymuje na podany adres e-mail informacje potwierdzającą, że zamówienie wpłynęło oraz że zostało skierowane do weryfikacji.

6. Po pomyślnej weryfikacji zamówienia, w odrębnej wiadomości e-mail, Klient zostaje poinformowany o przyjęciu zamówienia do realizacji. Wiadomość stanowić będzie potwierdzenie wszystkich istotnych elementów transakcji. Z chwilą doręczenia tej wiadomości, umowę pomiędzy Sprzedającym a Klientem uważa się za zawartą.

7. Umowa, pomiędzy Sprzedającym a Klientem zawierana jest pod warunkiem uiszczenia przez Klienta pełnej, wymaganej kwoty w terminie 14 dni.

§ 5 Płatność

1. Formy płatności za zamówiony towar :

a) pobranie – płatność u kuriera za towar oraz przesyłkę

b) gotówka – odbiór osobisty w godzinach pracy sklepu

c) przedpłata na konto bankowe Sprzedawcy

2. Cenę zakupionych towarów oraz koszty dostawy należy wpłacić na podane niżej konto:

Pozzani Polska Sp. z o.o. w Toruniu
ul. Płaska 36
87-100 Toruń
ING Bank Śląski S.A. nr konta 65 1050 1139 1000 0024 0765 9503

3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

4. Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

5. Przedsiębiorca jako kupujący jest zobowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, w przypadku gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

§ 6 Wysyłka i dostawa towaru

1. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

2. Klient wybiera sposób dostarczenia towaru spośród następujących możliwości:

a) dostawa przesyłką kurierską realizowaną przez firmę DPD

b) dostawa przesyłką kurierska Pocztex Kurier 48

c) dostawa przesyłką pocztową ekonomiczną lub priorytetową

d) dostawa przesyłką Paczkomat InPost

e) odbiór osobisty zamawianego towaru w Punkcie Odbioru w godzinach otwarcia sklepu.

3. Koszty dostawy pokrywa Klient według aktualnego Cennika kosztów dostawy. Są one uwzględnione w fakturze lub na paragonie.

4. Podane ceny za przesyłkę zawierają podatek VAT.

5. Termin przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi maksymalnie do 7 dni roboczych. Całkowity termin realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania towaru do wysyłki plus czas przesyłki właściwy dla firmy ją realizującej.

6. Za każdy zakupiony towar Klient otrzymuje paragon lub fakturę VAT.

7. W przypadku zwłoki w odbiorze towaru Sprzedawca może oddać towar na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Klienta. Może również zgodnie z art. 551 § 2 k.c. – sprzedać rzecz na rachunek kupującego, po wyznaczeniu kupującemu dodatkowego terminu do odebrania rzeczy, chyba że wyznaczenie terminu nie jest możliwe albo że rzecz jest narażona na zepsucie, albo że z innych względów groziłaby szkoda.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą JDG ma prawo od umowy odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 8, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (dostarczenia towaru).

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca JDG objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru.

W przypadku umowy:

a) która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin biegnie od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części

b) polegającej na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony termin biegnie od chwili objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;

p<>.c)innej niż umowa sprzedaży, termin ten biegnie od dnia jej zawarcia;

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może nastąpić w dowolnej formie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w szczególności za pośrednictwem formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Złożenie oświadczenia może nastąpić w dowolnej formie. Dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi, zaleca się, by oświadczenie o odstąpieniu zostało złożone:

a) pisemnie na adres: Pozzani Polska Sp. z o.o., Płaska 36, 87-100 Toruń

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklep@pozzani.pl

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2.

5. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Odstępującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez niego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Odstępujący, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Odstępującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Odstępującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez niego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Odstępujący ma obowiązek zwrócić towar przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę o do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

8. Odstępujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

9. Odstępujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

10. Zgodnie z art.. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi albo Przedsiębiorcy JDG w odniesieniu do umów:

a) oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta (albo Przedsiębiorcy JDG) lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

§ 8 Reklamacja i gwarancja

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny za zgodność świadczenia z umową, jak również gdy towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy. Sprzedawca odpowiada z tytułu braku zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba, ze termin przydatności towaru do użycia jest dłuższy.

2. Względem Klientów nie będących Konsumentami bądź Przedsiębiorcami JDG — rękojmia zostaje wyłączona. Odpowiedzialność Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu ograniczona zostaje do wysokości do kwoty realnie poniesionych strat, z wyłączeniem utraconych korzyści i nie może przekroczyć wartości zamówienia wraz z kosztami dostawy.

3. Postanowienia poniżej dotyczą Klientów będących Konsumentami bądź Przedsiębiorcą JDG.

4. W celu usprawnienia procesu rozpoznania reklamacji, zaleca się, by zgłoszenie reklamacyjne zawierało następujące dane:

a) imię i nazwisko/dane działalności gospodarczej
p<>. b) adres do korespondencji
p<>. c) adres poczty elektronicznej (w przypadku gdy Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej)
p<>. d) datę nabycia towaru
p<>. e) rodzaj reklamowanego towaru
p<>. f) dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia
p<>. g) żądanie Klienta

Zaleca się również, by wraz ze zgłoszeniem reklamacji dostarczyć dowód zakupu towaru (może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód zakupu towaru). Przedstawienie ww. danych i dokumentów nie jest warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpoznania.

5. Sprzedawca niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji ustosunkuje się do niej.

6. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient może żądać jego naprawy lub wymiany. Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, przedsiębiorca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.~

7. Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy gdy;

1) przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
p<>. 2) przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową

3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z naprawy bądź wymiany;

5) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
Kupujący nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy jeśli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.

8. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

9. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt.

10. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne w skutek skorzystania przez niego z prawa obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy — niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od:

a) w przypadku oświadczenia o obniżeniu ceny — od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny,

b) zaś w przypadku oświadczenia o odstąpieniu od umowy – od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

11. Towary sprzedawane przez sklep internetowy www.filtrosfera.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Informacje o tym każdorazowo uwidocznione są w treści oferty. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt ze sklepem internetowym www.filtrosfera.pl.

12. W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować towar posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje towar bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy,

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi bądź niezgodności towaru z umową w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do przepisów.

§ 9 Polubowne sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

b) Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

c) Zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.

d) Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

2. Wszystkie nazwy towarów zamieszczone na stronie sklepu internetowego nazwa używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t. j. Dz. U. 2013 poz. 1410, ze zm.).

3. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Sprzedawcy statystyk swojej obecności i aktywności w sklepie internetowym www.filtrosfera.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług sklep internetowy www.filtrosfera.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. „cookies”). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z sklepu internetowego www.filtrosfera.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie sklepu internetowego www.filtrosfera.pl zmienionego regulaminu. Sprzedawca zawiadomi Klienta będącego Konsumentem o zmianie regulaminu pocztą elektroniczną, który ma możliwość akceptacji regulaminu lub odstąpienia do umowy. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

h2=. Załącznik 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
Pozzani Polska Sp. z o.o. w Toruniu
ul. Płaska 36
87-100 Toruń

– Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(), umowy dostawy następujących rzeczy(), umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy()/o świadczenie następującej usługi():

– Data zawarcia umowy()/odbioru()

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin sklepu internetowego filtrosfera.pl
(obowiązujący do 31.12.2022)

Sklep internetowy www.filtrosfera.pl jest prowadzony przez Pozzani Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Płaska 36, 87-100 Toruń, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000503382, NIP: 879-267-34-04, REGON: 341556437, o kapitale zakładowym 250.000,00 zł – dalej: Sprzedawca.

Dane teleadresowe Sprzedawcy:

Pozzani Polska Sp. z o.o. w Toruniu
ul. Płaska 36
87-100 Toruń
biuro@pozzani.pl

Tel. +48 56 649 43 25
Tel. +48 56 649 43 26

Godziny otwarcia sklepu: pn.–pt.: 8:00-16:00

Słowniczek:

Sklep Internetowy www.filtrosfera.pl – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.filtrosfera.pl

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego www.filtrosfera.pl i dokonująca zakupów.

Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym www.filtrosfera.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).

Przedsiębiorca JDG – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym www.filtrosfera.pl bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarcze.

Odstępujący – Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą JDG, który skutecznie skorzystał z uprawnienia do odstąpienia od umowy w myśl art. 27 ustawy o prawach konsumenta.

Punkt Odbioru – siedziba Sprzedawcy.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.filtrosfera.pl, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze sklepu internetowego www.filtrosfera.pl, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego www.filtrosfera.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego www.filtrosfera.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie sklepu internetowego www.filtrosfera.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

§ 2 Informacje o produktach

1. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych sklepu internetowego www.filtrosfera.pl:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie dotyczy zamówień złożonych przed zmianą ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3. Wszelkie rabaty, promocje, kupony i bony rabatowe nie kumulują się.

§ 3 Koszty dostawy

1. Zamówienie jest realizowane na koszt Klienta, zgodnie z cennikiem aktualnym dla sklepu internetowego www.filtrosfera.pl, przez Pocztę Polską, Paczkomaty InPost lub firmę kurierską DPD. Odbiór osobisty w Punkcie Odbioru jest bezpłatny.

2. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

§ 4 Warunki realizacji zamówienia

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest akceptacja regulaminu sklepu internetowego www.filtrosfera.pl.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

b) wybrać sposób dostarczenia produktu (rodzaj przesyłki lub odbiór osobisty)

c) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.

d) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

e) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze”, w zależności od wyboru formy płatności;

3. Alternatywnie, Klient ma prawo złożyć zamówienie telefonicznie. W takim wypadku, należy:

a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia,

b) wybrać sposób dostarczenia produktu (rodzaj przesyłki lub odbiór osobisty)

c) podać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.

d) podać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

e) wskazać adres e-mail (podanie adresu e-mail jest obowiązkowe).

4. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru:

a) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem lub pocztą);

b) do Punktu Odbioru.

5. Po realizacji powyższych kroków (niezależnie od tego, w jaki sposób zamówienie zostało złożone), Klient otrzymuje na podany adres e-mail informacje potwierdzającą, że zamówienie wpłynęło oraz że zostało skierowane do weryfikacji.

6. Po pomyślnej weryfikacji zamówienia, w odrębnej wiadomości e-mail, Klient zostaje poinformowany o przyjęciu zamówienia do realizacji. Wiadomość stanowić będzie potwierdzenie wszystkich istotnych elementów transakcji. Z chwilą doręczenia tej wiadomości, umowę pomiędzy Sprzedającym a Klientem uważa się za zawartą.

7. Umowa, pomiędzy Sprzedającym a Klientem zawierana jest pod warunkiem uiszczenia przez Klienta pełnej, wymaganej kwoty w terminie 14 dni.

§ 5 Płatność

1. Formy płatności za zamówiony towar :

pobranie – płatność u kuriera za towar oraz przesyłkę

gotówka – odbiór osobisty w godzinach pracy sklepu

przedpłata na konto bankowe Sprzedawcy

2. Cenę zakupionych produktów oraz koszty dostawy należy wpłacić na podane niżej konto:

Pozzani Polska Sp. z o.o. w Toruniu
ul. Płaska 36
87-100 Toruń

ING Bank Śląski S.A. nr konta 65 1050 1139 1000 0024 0765 9503

3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 6 Wysyłka i dostawa towaru

1. Zamówione produkty są dostarczane pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

2. Klient wybiera sposób dostarczenia towaru spośród następujących możliwości:

a) dostawa przesyłką kurierską realizowaną przez firmę DPD

b) dostawa przesyłką kurierska Pocztex Kurier 48

c) dostawa przesyłką pocztową ekonomiczną lub priorytetową

d) dostawa przesyłką Paczkomat InPost

e) odbiór osobisty zamawianego towaru w Punkcie Odbioru w godzinach otwarcia sklepu.

3. Koszty dostawy pokrywa Klient według aktualnego Cennika kosztów dostawy. Są one uwzględnione w fakturze lub na paragonie.

4. Podane ceny za przesyłkę zawierają podatek VAT.

5. Termin przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi maksymalnie do 7 dni roboczych. Całkowity termin realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania towaru do wysyłki plus czas przesyłki właściwy dla firmy ją realizującej.

6. Za każdy zakupiony towar Klient otrzymuje paragon lub fakturę VAT.

7. W przypadku zwłoki w odbiorze towaru przez Klienta niebędącego konsumentem Sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Klienta, zgodnie z art. 551 § 2 k.c.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą JDG ma prawo od umowy odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 8, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (dostarczenia produktu).

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca JDG objął produkt w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie produktu.

W przypadku umowy:

a) która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin biegnie od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części

b) polegającej na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony termin biegnie od chwili objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

c)innej niż umowa sprzedaży, termin ten biegnie od dnia jej zawarcia;

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może nastąpić w dowolnej formie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w szczególności za pośrednictwem formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi, zaleca się, by oświadczenie o odstąpieniu zostało złożone:

a) pisemnie na adres: Pozzani Polska Sp. z o.o., Płaska 36, 87-100 Toruń

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@pozzani.pl

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2.

5. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Odstępującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez niego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Odstępujący, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Odstępującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Odstępującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez niego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Odstępujący ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę o do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Odstępujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9. Jeżeli rzecz dostarczono Odstępującemu do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

10. Odstępujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument powinien więc postępować z produktem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu.

11. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi albo Przedsiębiorcy JDG w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta albo Przedsiębiorcy JDG, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta albo Przedsiębiorcy JDG lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której osoba będąca Konsumentem albo Przedsiębiorcą JDG wyraźnie żądała, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument albo Przedsiębiorca JDG żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje nabywcy w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

§ 8 Reklamacja i gwarancja

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

2. Postanowienia niniejszego działu nie dotyczą Klientów nie będących Konsumentami albo Przedsiębiorcą JDG. Względem Klientów nie będących Konsumentami albo Przedsiębiorcą JDG, rękojmia zostaje wyłączona.

3. W celu usprawnienia procesu rozpoznania reklamacji, zaleca się, by zgłoszenie reklamacyjne zawierało następujące dane:

a) imię i nazwisko/dane działalności gospodarczej

b) adres do korespondencji

c) adres poczty elektronicznej (w przypadku gdy Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej)

d) datę nabycia produktu

e) rodzaj reklamowanego produktu

f) dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia

g) żądanie Klienta

Zaleca się również, by wraz ze zgłoszeniem reklamacji dostarczyć dowód zakupu produktu (może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód zakupu towaru). Przedstawienie ww. danych i dokumentów nie jest warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpoznania.

4. W przypadku zgłoszenia reklamacji Klient może odesłać lub dostarczyć towar na adres Sprzedawcy: Pozzani Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu, ul. Płaska 36, 87-100 Toruń. Proponujemy przesyłanie towaru przesyłką pocztową ekonomiczną.

5. Sprzedawca niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji ustosunkuje się do niej i zwróci należności Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

7. Sprzedawca w przypadku zasadnej reklamacji, co do której nie skorzystał on z uprawnień opisanych powyżej — zwróci należności Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem nie jest konsument, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

9. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Klient może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

10. W przypadku zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy lub wymiany rzeczy na wolną od wad Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

11. Produkty sprzedawane przez sklep internetowy www.filtrosfera.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt ze sklepem internetowym www.filtrosfera.pl.

12. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy,

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień regulaminu.

§ 9 Polubowne sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

b) Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

c) Zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.

d) Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

2. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie sklepu internetowego nazwa używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t. j. Dz. U. 2013 poz. 1410, ze zm.).

3. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Sprzedawcy statystyk swojej obecności i aktywności w sklepie internetowym www.filtrosfera.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług sklep internetowy www.filtrosfera.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. „cookies”). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z sklepu internetowego www.filtrosfera.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie sklepu internetowego www.filtrosfera.pl zmienionego regulaminu. Sprzedawca zawiadomi Klienta będącego Konsumentem o zmianie regulaminu pocztą elektroniczną, który ma możliwość akceptacji regulaminu lub odstąpienia do umowy. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Newsletter

Zapisz się! Na bieżąco otrzymuj informacje o aktualnych promocjach, wyprzedażach i nowościach!

Podaj wynik: 6+8

Wszystkie prawa zastrzeżone.

e-commerce platform by:

 
Social media