Czas do wysyłki jeszcze dzisiaj

Infolinia: +48 56 649 43 25

pn. - pt. 8:00 - 16:00

Szeroki wybór, najlepsza jakość, szybka wysyłka – Filtrosfera.pl

Zwroty i reklamacje od 01.01.2023

Odstąpienie od umowy:

1. Kupujący będący konsumentem jak również przedsiębiorcą dokonującym zakupu związanego z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarcze (w niniejszym dokumencie dalej: „Klient”) — ma prawo od umowy odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 3, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (dostarczenia produktu). Czas ten liczony jest od dnia otrzymania przesyłki, od tego dnia Klient ma 14 dni na zwrot kupionego produktu.

2. W celu odstąpienia od umowy należy złożyć oświadczenie w terminie wskazanym w ust.1. Klient może złożyć oświadczenie w dowolny sposób, może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się poniżej.

3. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od niego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę o do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7. Jeżeli rzecz dostarczono do miejsca, w którym Klient zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

8.Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

Pozzani Polska Sp. z o.o.
ul. Płaska 36, 87-100 Toruń
tel. 56 649 43 25, 56 649 43 26
email: biuro@pozzani.pl

Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
• Data zawarcia umowy()/odbioru():
• Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
• Adres konsumenta(-ów):
• Podpis klient(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
• Data wypełnienia:

Reklamacja produktu:

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny za zgodność świadczenia z umową, jak również gdy towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy. Sprzedawca odpowiada z tytułu braku zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba, ze termin przydatności towaru do użycia jest dłuższy.

2. Względem Klientów nie będących Konsumentami bądź Przedsiębiorcami JDG w rozumieniu Regulaminu — rękojmia zostaje wyłączona. W zakresie dopuszczalnym przez prawo odpowiedzialność Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu ograniczona zostaje do wysokości do kwoty realnie poniesionych strat, z wyłączeniem utraconych korzyści i nie może przekroczyć wartości zamówienia wraz z kosztami dostawy.
Postanowienia poniżej dotyczą Klientów będących Konsumentami bądź Przedsiębiorcą JDG w rozumieniu Regulaminu Sklepu Filtrosfera.pl

3. W celu usprawnienia procesu rozpoznania reklamacji, zaleca się, by zgłoszenie reklamacyjne zawierało następujące dane:
a) imię i nazwisko/dane działalności gospodarczej
b) adres do korespondencji
c) adres poczty elektronicznej (w przypadku gdy Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej)
d) datę nabycia towaru
e) rodzaj reklamowanego towaru
f) dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia
g) żądanie Klienta
Zaleca się również, by wraz ze zgłoszeniem reklamacji dostarczyć dowód zakupu towaru (może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód zakupu towaru). Przedstawienie ww. danych i dokumentów nie jest warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpoznania.

4. Klient może odesłać lub dostarczyć towar na adres Sprzedawcy: Pozzani Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu, ul. Płaska 36, 87-100 Toruń. Proponujemy przesyłanie towaru przesyłką pocztową ekonomiczną.

5. Sprzedawca niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji ustosunkuje się do niej.

6. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient może żądać jego naprawy lub wymiany. Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, przedsiębiorca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

7. Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy gdy;
1) przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
2) przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową
3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z naprawy bądź wymiany;
5) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
Kupujący nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy jeśli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
8. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

9. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt.

10. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne w skutek skorzystania przez niego z prawa obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy — niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od:
• w przypadku oświadczenia o obniżeniu ceny — od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny,
• zaś w przypadku oświadczenia o odstąpieniu od umowy – od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

DRUK REKLAMACJI
1. DANE KLIENTA (wypełnia klient)
Imię i Nazwisko Kupującego

Ulica:
Kod Pocztowy …………………… Miejscowość ……………………………………………………………………….
Telefon …………………………………………………………….
Email ………………………………………………………
Nr konta bankowego Klienta
……………………………………………………………………………………………………………….
2. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE REKLAMACJI (wypełnia klient)
Produkt ………………………………………………………….
Data i miejsce zakupu ………………………………………………..
[___] Strona internetowa Filtrosfera.pl [___] Allegro.pl
Data zauważenia wady: ……………………………………
Nr dokumentu zakupu (X) ………………………………………….. (faktury/paragonu/zamówienia)
Seria/model …………………………………………………..
Ilość sztuk……………………………………………………….
OPIS ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO (wypełnia klient)

3. DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIA REKLAMUJĄCEGO (wypełnia klient)
(___) wymiana na nowy
(___) naprawa
(___) zwrot zapłaconej ceny (odstąpienie)*
(___) obniżenie zapłaconej ceny o kwotę _______________*
*możliwe tylko gdy:
1) przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
2) przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową
3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z naprawy bądź wymiany;
5) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

(Czytelny podpis Klienta)

Odstąpienie od umowy:
(Poniższe regulacje dotyczą zamówień złożonych przed 01.01.2023)

1. Kupujący będący konsumentem jak również przedsiębiorcą dokonującym zakupu związanego z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarcze (w niniejszym dokumencie dalej: „Klient”) — ma prawo od umowy odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 3, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (dostarczenia produktu). Czas ten liczony jest od dnia otrzymania przesyłki, od tego dnia Klient ma 14 dni na zwrot kupionego produktu.

2. W celu odstąpienia od umowy należy złożyć oświadczenie na piśmie w terminie wskazanym w ust.1 Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się poniżej.

3. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od niego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę o do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6. Jeżeli rzecz dostarczono do miejsca, w którym Klient zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

7.Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

Pozzani Polska Sp. z o.o.

ul. Płaska 36, 87-100 Toruń

tel. 56 649 43 25, 56 649 43 26

email: biuro@pozzani.pl

Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  • Data zawarcia umowy()/odbioru():
  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
    * Adres konsumenta(-ów):
    * Podpis klient(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
    * Data wypełnienia:

Reklamacja produktu:

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty odbioru towaru. Względem Klientów nie będących Konsumentami albo Przedsiębiorcą JDG w rozumieniu Regulaminu, rękojmia zostaje wyłączona.

2. W przypadku zgłoszenia reklamacji Klient może odesłać lub dostarczyć towar na adres Sprzedawcy: Pozzani Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu, ul. Płaska 36, 87-100 Toruń. Proponujemy przesyłanie towaru przesyłką pocztową ekonomiczną.

3. Sprzedawca niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji ustosunkuje się do niej.

4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

5. Sprzedawca w przypadku zasadnej reklamacji, co do której nie skorzystał on z uprawnień opisanych powyżej — zwróci należności Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem nie jest konsument, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

7. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Klient może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

8. W przypadku zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy lub wymiany rzeczy na wolną od wad Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

9. Produkty sprzedawane przez sklep internetowy www.filtrosfera.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt ze sklepem internetowym www.filtrosfera.pl.

10. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy,
b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień regulaminu.

DRUK REKLAMACJI

1. DANE KLIENTA (wypełnia klient)
Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Kod Pocztowy ………………………………………. Miejscowość ……………………………………………………………………….
Data wypełnienia reklamacji …………………………………… Telefon …………………………………………………………….
Email ……………………………………………………… Nr aukcji allegro ………………………………………………………………..
Nr konta bankowego Klienta ……………………………………………………………………………………………………………….

2. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE REKLAMACJI (wypełnia klient)
Produkt …………………………………………………………. Data i miejsce zakupu ………………………………………………..
Seria/model ………………………………………………….. Nr dokumentu zakupu (X) …………………………………………..
Ilość sztuk……………………………………………………….
x) numer faktury VAT paragonu fiskalnego.
OPIS ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO (wypełnia klient)

3. DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIA REKLAMUJĄCEGO (wypełnia klient)
(___) wymiana na nowy Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca
2007 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
(___) zwrot zapłaconej ceny* konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176) wybór
(___) obniżenie zapłaconej ceny* żądania należy do reklamującego.
*możliwe tylko gdy: – naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, – sprzedawca nie wymienił rzeczy na nową albo rzeczy nie naprawił w odpowiednim czasie, – wymiana i naprawa narażałaby reklamującego na znaczne niedogodności.
(Czytelny podpis Klienta)

Newsletter

Zapisz się! Na bieżąco otrzymuj informacje o aktualnych promocjach, wyprzedażach i nowościach!

Podaj wynik: 6+8

Wszystkie prawa zastrzeżone.

e-commerce platform by:

 
Social media